...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی کبوترآباد

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی کبوترآباد: 
منطقه کبوترآباد اصفهان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، منطقه کبوترآباد در فصل زمستان دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک و در فصل بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم خشک می باشد. 
منطقه کبوترآباد اصفهان با وجود افزایش دمایی که در طول تقریبا این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن فراخشک بوده است و ضرایب اقلیمی آن مقداری افزایش یافته و زمستان های آن از نیمه خشک به خشک رسیده است. 
دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 223

1x 2x