...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی شرق اصفهان

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی شرق اصفهان (فرودگاه شهید بهشتی)
شرق اصفهان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، منطقه شرق اصفهان در فصل زمستان دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک و در فصل بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم خشک می باشد. ایستگاه شرق اصفهان با وجود افزایش دمایی که در طول چهار دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن فراخشک بوده است و تنها ضرایب اقلیمی آن اندکی افزایش یافته است. 
دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 234

1x 2x