...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی اردستان

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی اردستان 
اردستان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، اردستان در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه خشک و در بقیه فصول دارای اقلیم فراخشک می باشد. 
اردستان با وجود افزایش دمایی که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن فراخشک بوده و فقط زمستان های آن از نیمه خشک ملایم به نیمه خشک تغییر یافته است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 68

1x 2x