...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی شهرضا

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی شهرضا
شهرضا بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، شهرضا در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه خشک، در فصل بهار و تابستان فراخشک و در پاییز خشک می باشد. 
شهرضا با وجود افزایش دمایی که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن خشک بوده و فقط زمستان های آن از نیمه خشک به نیمه خشک ملایم رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 78

1x 2x