...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی داران

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی داران
داران بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم نیمه خشک ملایم است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، داران در فصل زمستان دارای اقلیم مرطوب تا فرامرطوب، در فصل بهار مدیترانه ای، در تابستان خشک و در فصل پاییز دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه مرطوب ملایم می باشد. داران با وجود افزایش دمایی که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن نیمه خشک ملایم بوده است و زمستانهای آن از فرامرطوب به مرطوب رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 70

1x 2x