• ...
  • ...

میزان بارندگی سال زراعی جاری

میزان بارندگی سال زراعی به روش وزنی

لینک دانلود

میزان بارندگی سال زراعی جاری(بر حسب میلیمتر) در ایستگاه های سینوپتیک استان و مقایسه با سال های قبل

بارندگی زراعی از ابتدای مهر تا 24 فروردین 1402 و مقایسه آن با مدت زمانی مشابه آن در سال گذشته و بلند مدت

خلاصه آمار ماهیانه

لینک دانلود

1x 2x