ايستگاه هواشناسي تعداد روزهای همراه با غبارسال 1400
متوسط استان 48.0
اردستان 21.0
اصفهان 67.0
چادگان 4
خوانسار 5.0
خور 8.0
داران 2.0
زرين‌شهر 236.0
سميرم 3.0
شرق اصفهان 128.0
شهرضا 10.0
فريدونشهر 3.0
كاشان 1.0
كبوترآباد 57.0
گلپايگان 4.0
مباركه 189.0
ميمه 5.0
نايين 11.0
نجف‌آباد 155.0
نطنز 7.0
ورزنه 44.0

1x 2x