ايستگاه هواشناسي تعداد روزهای یخبندان سال 1400
میانگین استان 67.6
اردستان 19.0
اصفهان 57.0
چادگان 102
خوانسار 102.0
خور 11.0
داران 100.0
زرين‌شهر 77.0
سميرم 58.0
شرق اصفهان 110.0
شهرضا 74.0
فريدونشهر 89.0
كاشان 23.0
كبوترآباد 75.0
گلپايگان 69.0
مباركه 69.0
ميمه 119.0
نايين 47.0
نجف‌آباد 51.0
نطنز 33.0
ورزنه 67.0

1x 2x