توصیه های تهک کشاورزی مورخ ۱۴۰۲/6/26

توصیه های تهک کشاورزی مورخ ۱۴۰۲/6/26

1-مصرف کودهای پتاسه جهت تسریع در رسیدگی بموقع محصول با توجه به احتمال وقوع بارشهای
زود هنگام پاییزی در محصولات ذرت، سورگوم و کینوا
2- آماده سازی مزارع دیم کشت پاییزه جهت انجام کشت به موقع با توجه به احتمال وقوع بارشهای پاییزه
زود هنگام
3- خاک دهی مزارع زعفران با مخلوط خاک و کودهای حیوانی پوسیده با توجه به احتمال بارشهای زود هنگام
پاییزه
4- اقدامات لازم در گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی جهت جهت مقاوم سازی در برابر وزش بادهای شدید
5- تعجیل در کشت جو و تسریع در برداشت ذرت در شهرستان های سردسیر استان 

6- اتمام کشت کلزا در مناطق سرد و کشت در مناطق معتدل در اسرع وقت

 

captcha
1x 2x