در برگزاری همایش "رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی" اداره کل هواشناسی استان اصفهان مشارکت فعال داشت.

در برگزاری همایش "رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی" اداره کل هواشناسی استان اصفهان مشارکت فعال داشت.

 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان این همایش رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالشها و راهکارها) در سه بخش همایش ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی، رویداد استارتاپی ایده های فناورانه و نمایشگاه تخصصی توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در محل اطاق بازرگانی استان اصفهان برگزار گردید. در بخش همایش از 83 مقاله ارسالی، 6 مقاله به صورت سخنرانی و 60 مقاله در قالب پوستر ارائه گردید و در بخش رویداد استارتاپی از 20 ایده فناورانه ارسالی از سراسر کشور نیز 6 ایده به عنوان آثار برتر انتخاب گردید. در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با  عضویت در کمیته علمی داوری مقالات، کمیته علمی داوری ایده ها و همچنین ارائه دو مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در برگزاری این رویداد ملی حضور داشتند.

 

لازم به ذکر است دکتر سید مسعود مصطفوی دارانی رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از داوران علمی این همایش بود که در پایان از وی به عنوان داور برتر همایش با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

 

captcha
1x 2x