سال

بارش ماهانه ایستگاه
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

کمینه و بیشینه دمای هوا
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه
مهر آبان آذز دی بهمن اسفند
کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه


کمینه و بیشینه رطوبت هوا
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه
مهر آبان آذز دی بهمن اسفند
کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه